UPPSALA UNIVERSITET : Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
Uppsala universitet


Examensarbete
Tidigare rapporter


HT 2023

Period 1 och 2

Examinatorer/koordinatorer: FF - Fritjof Fagerlund, JA - Johan Arnqvist, AS - Antonio Segalini, SD - Sahar Dalameh

Zoominfo: Om en presentation ges online så används denna länk (https://uu-se.zoom.us/j/62846834938 Meeting ID: 628 4683 4938)

 • 18 Aug 2023 kl 10.15 Salman Rahman , Skåne, Geocentrum (AS): Resurseffektiv bevattning i ett föränderligt klimat, Opponent: Moa Lorin

 • 30 Aug 2023 kl 10.15 Moa Lorin , Stuffen, Geocentrum (SD): Utredning av nedbrytningsprocesser i dagvatten på Arlanda flygplats, Opponent: Salman Rahman

 • 19 dec 2023 kl 10.15 Frida Junegard , Hambergsalen, Geocentrum, samt möjlighet att följa presentationen via Zoom (FF): Application and use of CoastSnap data for shoreline modelling and research on coastal erosion, Opponent: Elsa Fastrup

 • 19 dec 2023 kl 10.15 Therese Larsson , Hambergsalen, Geocentrum, samt möjlighet att följa presentationen via Zoom (FF): Application and use of CoastSnap data for shoreline modelling and research on coastal erosion, Opponent: vakant

 • VT 2024

  Period 3 och 4

  Examinatorer/koordinatorer: FF - Fritjof Fagerlund, JA - Johan Arnqvist, AS - Antonio Segalini, SD - Sahar Dalameh

  Zoominfo: Om en presentation ges online så används denna länk (https://uu-se.zoom.us/j/62846834938 Meeting ID: 628 4683 4938)

 • 11 jan 2024 kl 10.15 Johanna Jönsson , Skåne, Geocentrum (AS): Extern fosforbelastning från skog och åkermark i Vombsjöns tillrinningsområde, Opponent: Frida Brännlund

 • 22 jan 2024 kl 10.15 Anna Winstedt , Hamberg, Geocentrum (JA): Ackumulering av totalt kvicksilver och metylkvicksilver mellan trofiska nivåer i naturliga, restaurerade och nya våtmarker, Opponent: Vakant

 • 29 jan 2024 kl 10.15 Felicia Hagberg , Småland, Geocentrum, samt Zoom (FF): Åtgärder mot förhöjda halter av PFAS i dagvatten, Opponent: Frida Bjerklund

 • 9 feb 2024 kl 10.15 Anton Virtanen , Skåne, Geocentrum (AS): Implementation av Nord2000 i svenska bulleutredningar- En jamförelse mellan den Nordiska beräkningsmetoden och Nord2000, Opponent: Frida Junegard

 • 9 feb 2024 kl 13.15 Frida Brännlund , Hamberg, Geocentrum (FF): Using 18O and 2H isotopes for investigating transport and PFAS-contamination in Uppsala esker, Opponent: Amanda Johansson

 • 16 feb 2024 kl 13.15 Emil Fredricsson , Stora Stöten, Geocentrum (JA): Utvärdering av med-LOVA-bidrag-anlagda fosfordammars utformning och placering, Opponent: Johanna Jönsson

 • 22 mar 2024 kl 13.15 Amanda Johansson , Hamberg, Geocentrum (AS): Undersökning av LOVA-våtmarkers placering och utformning för en potentiellt hög näringsreduktion, Opponent: Sigrid Edholm

 • 25 mars 2024 kl 15.15 Sigrid Edholm , Skåne, Geocentrum (SD): Vattenbesparande åtgärder - drivkrafter för större fastighetsägare, Opponent: Therese Larsson

 • 11 april 2024 kl 15.15 Simon Gudmundsson , Skåne, Geocentrum (SD): Hydrodynamisk modellering av E-coli vid Helsingborgs urbana kust, Opponent: Anton Virtanen

 • 23 april 2024 kl 13.15 Elsa Fastrup , Skåne, Geocentrum (JA): Modellering av dikesrensningars påverkan på grundvattennivåer i omgivande skogsmark, Opponent: Hanna Larsson

 • 23 maj 2024 kl 10.15 Maja Borg , Båthsalen, Geocentrum (JA): Precisionsbevattning i praktiken: en fallbaserad utvärdering av fjärranalys för markfuktighetsdata, Opponent: Julia Hietala

 • 24 maj 2024 kl 8.15 Anna Helsing , Skåne, Geocentrum (AS): Utredning av tillskottsvatten i Aspeboda, Opponent: Vilma Nyberg Keenan

 • 27 maj 2024 kl 13.15 Sara Nyberg , Norrland II, Geocentrum (SD): Kväve på File hajdar - en fallstudie, Opponent: Emilia Pazur

 • 28 maj 2024 kl 09.15 Julia Hietala , Norrland I, Geocentrum (FF): Nutid och framtid - reducering av antibiotikaresistens i avloppsvatten, Opponent: Maja Borg

 • 28 maj 2024 kl 09.15 Emilia Pazur , Norrland I, Geocentrum (FF): Nutid och framtid - reducering av antibiotikaresistens i avloppsvatten, Opponent: Johanna Rantala

 • 29 maj 2024 kl 10.15 Adam Ivarsson , Stora Stöten, Geocentrum (AS): Uppföljning av recirkuleringsprojekt av regn- och dagvatten i Norden, Opponent: Olivia Åberg

 • 29 maj 2024 kl 13.15 Anton Sjöström , Skåne, Geocentrum (FF): Konstgjord grundvattenbildning i avrinningsområden för små våtmarker: Vattentypens betydelse för mark- och vattenkemiska processer, Opponent: Klara Friberg

 • 30 maj 2024 kl 13.15 Erik Oscarson , Skåne, Geocentrum (FF): Modellering av tillgångar och behov av regn- och dagvatten ur ett recirkuleringsperspektiv , Opponent: Adrian Emilson

 • 31 maj 2024 kl 13.15 Jonas Flensburg , Skåne, Geocentrum (AS): Regnbelastningsanalys för effektiv dimensionering av dagvattendammar och utjämningsmagasin, Opponent: Emma Welin

 • 31 maj 2024 kl 15.15 Torun Allansson , Skåne, Geocentrum (SD): Regnvatteninsamling i Kenya, Opponent: Tilda Appelqvist

 • 3 juni 2024 kl 10.15 Tilda Appelqvist , Skåne, Geocentrum (SD): Implementering av kväverening på Tierp avloppsreningsverk, Opponent: Lovisa Björkman

 • 3 juni 2024 kl 13.15 Vilma Keenan , Skåne, Geocentrum (FF): Behandling av sulfidförande bergmaterial med hjälp av alternativa alkaliska material, Opponent: Maria Bergkvist

 • 4 juni 2024 kl 08.15 Astor Gulz , Norrland I, Geocentrum (AS): Ljudisolering i fokus: en studie om uppdatering av schabloner för bullerskyddsåtgärder, Opponent: Torun Allansson

 • 4 juni 2024 kl 10.15 Hanna Larsson, Skåne, Geocentrum (JA): Utvärdering av mätdata från kontrollprogrammet från Ullnatippen, Opponent: Erik Oscarson

 • 4 juni 2024 kl 13.15 Olivia Åberg, Skåne, Geocentrum (FF): Global warming and the efficiency of energy transfer in aquatic ecosystems, Opponent: Adam Ivarsson

 • 4 juni 2024 kl 15.15 Johanna Rantala, Skåne, Geocentrum (SD): Bakgrundshalter av metaller i lera och spridning av dessa till grund- och ytvatten, Opponent: Sara Nyberg

 • 5 juni 2024 kl 10.15 Lovisa Björkman , Skåne, Geocentrum (FF): Utvärdering av reningseffektivitet och driftstabilitet vid pilotförsök för rening av läkemedelsrester och PFAS med aktivt kol och anjonbytare i kommunalt avloppsvatten, Opponent: Sabina Broström

 • 5 juni 2024 kl 13.15 Daniel Fält , Skåne, Geocentrum (AS): Automatiserat fiskselekteringssystem med hjälp av AI-fiskräknare, Opponent: Nicklas Lagerqvist

 • 5 juni 2024 kl 15.15 Ellen Fredriksson , Skåne, Geocentrum (JA): Dimensionering av erosionsskydd i öppna, naturliga vattenanläggningar, Opponent: Daniel Fält

 • 10 juni 2024 kl 10.15 Maria Bergkvist , Skåne, Geocentrum (AS): Klimatpåverkan vid hantering och återanvändning av massor, Opponent: Sara Ferndahl

 • 10 juni 2024 kl 13.15 Tor Nicolaisen , Skåne, Geocentrum (SD): Flash floods i Sverige, Opponent: Anna Helsing

 • 10 juni 2024 kl 15.15 Adrian Emilson , Skåne, Geocentrum (FF): Modellering av lakvattenbildning vid en gråbergsdeponi i subarktiskt klimat, Opponent: Anton Sjöström

 • 11 juni 2024 kl 10.15 Sabina Broström , Skåne, Geocentrum (FF): Utvärdering av förekomst och potentiella källor till per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i Hammarby grundvattenmagasin i Stockholmsåsen med modellering, Opponent: Jonas Flensburg

 • 11 juni 2024 kl 13.15 Sara Ferndahl , Skåne, Geocentrum (AS): Removal efficiency of multiple poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) in groundwater at a landfill using granular activated carbon (GAC) and anion exchange (AIX) column tests, Opponent: Astrid Magnusson

 • 11 juni 2024 kl 15.15 Niklas Lagerqvist , Skåne, Geocentrum (JA): Dagvattenhantering på Arlanda flygplats, Opponent: Ellen Fredriksson

 • 12 juni 2024 kl 10.15 Sara Svenda , Skåne, Geocentrum (AS): Kontinuerlig turbiditets- och flödesmätning som metod för beräkning av föroreningstransport och avskiljning, Opponent: Oscar Törsleff

 • 12 juni 2024 kl 13.15 Oscar Törsleff , Skåne, Geocentrum (JA): Gapfree snow cover mapping in Sweden from satellite observations, Opponent: Sara Svenda

 • 12 juni 2024 kl 15.15 Josefin Knutas , Skåne, Geocentrum (FF): Påverkan av färg, DOC och temperatur i Mälaren i samband med extremväder och hur detta påverkar förhållandena vid intagsdjupet för vattenverken, Opponent: Astor Gulz

 • 13 juni 2024 kl 10.15 Emma Welin , Skåne, Geocentrum (AS): Beslutsstöd för regnvattenåtervinning genom multikriterieanalys, Opponent: Tor Nicolaisen

 • 13 juni 2024 kl 13.15 Klara Friberg , Skåne, Geocentrum (FF): Analys av grundvattennivåns avklingning i förhållande till växternas vattenupptag, Opponent: Josefin Knutas

 • 19 juni 2024 kl 10.15 Astrid Magnusson , Skåne, Geocentrum (AS): Analys och modellering av skyfall - En jämförelse av förenklad och detaljerad skyfallsanalys, Opponent: Siri Westerblom